Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., teksty znajomych

450 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Usłyszeć ciszę

zamknięci
w cias­nej klat­ce swo­jej jaźni
wyklęci
przez tych co mają im za złe
że słyszą
lecz boją się odpowiedzieć
że widzą
lecz nie dzielą się spojrzeniem

oni wiedzą jak brzmi cisza
uk­ry­wają w niej swój krzyk
ciągle chcą by ich [...] — czytaj całość

wiersz • 3 września 2018, 15:33

Kolejna rocznica

za­mykam oczy i jes­teś jak wtedy
mi­limetr prze­de mną
na wy­ciągnięcie rzęsy
znów głaszczę cię po ciepłym policzku

uśmie­chasz się do mnie i wszys­tko wiemy
bez zbędne­go słowa
tyl­ko oczy mówią
zaw­sze będziesz stać przy mnie

two­je włosy pachną jak [...] — czytaj całość

wiersz • 31 maja 2018, 20:30

Na ringu

na skro­ni błyszczy kwaśny pot
dłonie się za­cis­kają w pięści
choć boję się cze­kam na gong
to wszys­tko w głowie się nie mieści

i zab­rzmiał dzwon do­koła wrzask
za­cis­kam zęby wiem że muszę
że jut­ro gdy na­dej­dzie brzask
ja da­lej swoją drogą ruszę

wyg­ram tą walkę - zobaczycie
zwykły człowiek ver­sus życie 

wiersz • 25 kwietnia 2018, 02:09

Życie jest jak oranżada. Na­wet jeśli gówno war­te to zaw­sze przy­jem­nie się napić. 

myśl • 7 marca 2018, 22:22

Awatar

co­raz więcej okien co raz mniej ludzi
eter wchłania mózg kradnąc minuty
klik usy­pia nas i klik też budzi
miłość przy­jaźń seks płyną przez druty

traw­nik daw­no zarósł piłka sparciała
pla­ce za­baw są lecz dzieci nie ma
młodzież przed ek­ra­nem się zasiedziała
bo wyjście do ludzi to wiel­ka trema

je­den kon­takt w dru­gim się zakochuje
pęka ety­kieta gną się granice
w wir­tual­nym świecie człowiek bytuje
za­pisując w chmurze swe tajemnice 

wiersz • 18 lutego 2018, 08:24

Droga

mogę wy­powie­dzieć mi­lion różnych słów
lecz nikt nie zro­zumie duszy mo­jej snów
mogę na pa­pie­rze spi­sać mi­lion zdań
ale w mo­jej głowie zaw­sze jes­tem sam

z każdym ro­kiem czuję jak się zmienia świat
na tej ka­ruze­li którą kręci czas
w krętym świecie uczuć ciężko zna­leźć sens
ale ser­ce bi­je więc nie pod­dam się

wolę cza­sem stra­cić ale poczuć smak
bo waży wa­liz­ka zmar­no­wanych szans
cza­sem może stracę cza­sem zys­kam też
ale zaw­sze wstanę żeby da­lej biec 

wiersz • 20 stycznia 2018, 14:59

Wydoroślenie

oj­ciec mówił sy­nu mój
widząc młodej duszy żar
ludzie jak szer­sze­ni rój
wezmą wszys­tko gdy im dasz

lecz myślałem to nie tak
dałem jaźń ser­ce i duszę
to przy­jaciel mój i brat
je­mu prze­cież pomóc muszę

lecz gdy minął ja­kiś czas
i mnie bieda przycisnęła
sta­ra przy­jaźń poszła w las
brat­nia dusza gdzieś zniknęła

dziś już wiem ja­ki jest świat
oj­ciec tyl­ko zaśmiał się
każdy człowiek z biegiem lat
mu­si zmie­rzyć się ze złem 

wiersz • 19 stycznia 2018, 19:41

Humbert na łożu śmierci

In­spi­rowa­ne po­wieścią Vla­dimi­ra Nob­ko­va "Lolita"

niedoj­rzały owoc ma kwas­ny smak
dlacze­go miła masz tak mało lat
czuję ek­stazę gdy słyszę twój smiech
mój dob­ry Boże dlacze­go to grzech

gdzie jest gra­nica gdzie kończy się strach
gdzie rzeczy­wis­tośc a [...] — czytaj całość

wiersz • 17 stycznia 2018, 18:08

On ona i on

By­wają ta­kie dni, kiedy człowiek ma ochotę tyl­ko na to by za­paść się jak najgłębiej w po­duszkę. Ta nie­dziela właśnie ta­ka była. Prze­budziłem się przed połud­niem, gdy złośli­wy pro­myk słońca połas­ko­tał mnie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 stycznia 2018, 20:17

Ślepiec

Te­go dnia zos­tała ot­worzo­na pi­jal­nia cze­kola­dy. Jak to zaw­sze by­wa na początku klientów było wielu. Każdy był cieka­wy no­wego miej­sca. W ogólnym zgiełku i roz­gardia­szu, tuż przed połud­niem do owe­go miej­sca wśliznął [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 stycznia 2018, 14:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues