Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., ulubione teksty, strona 67

668 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Niebo ru­miane się tu­li do ziemi stroj­nej ziele­nią, słowik szu­ka nat­chnienia przy świer­szczy per­kusji i dom, w którym wios­na roz­kwi­ta w każdej se­kun­dzie cza­su. Kto wy­myślił, że ma być ok­ropny i straszny? Ja tak widzę ko­niec świata.

Jed­ne­mu smut­ne­mu sercu.
 

myśl • 19 stycznia 2011, 01:59

Na jałowej ziemi wyrósł piękny, ko­loro­wy, pachnący kwiat. Zak­witł na chwilę, spec­jalnie dla mnie. Tak wiele tra­cimy bez­sensow­nie go­niąc wiatr. 

myśl • 18 stycznia 2011, 10:42

Obudziła mnie ciem­ność i cisza, zakłóciło coś mój niepokój. Czy to...? Nie, to nie to, ser­ce bo­li bez zmian 

myśl • 17 stycznia 2011, 11:34

Czy to dziw­ne spoj­rze­nie, gdzieś w po­zarzeczy­wis­tość, to jeszcze bunt prze­ciw ciem­ności, czy już... obłąkanie? 

myśl • 15 stycznia 2011, 17:17

Os­tre słowa ra­nią, lecz naj­bar­dziej bo­li milczenie 

myśl • 14 stycznia 2011, 22:59

Można za nią ku­pić głupotę, lecz nie można mądrości,
można za nią śmierć ku­pić, lecz nie można ku­pić życia,
można ot­rzy­mać cho­robę, ale nie można zdrowia,
uda się ku­pić kłam­stwo, lecz praw­da jest nieosiągalna,
można ku­pić niena­wiść, ale nie uda się zdo­być miłości...
bez­wartościowa, po­zor­nie złotem błyszcząca góra złudzeń
 

myśl • 13 stycznia 2011, 23:52

Przyglądam się bez­domnym psom, wal­czącym o ka­wał wyr­wa­nego ser­ca. Nie jest mi pot­rzeb­ny, nie był już mój... ni­komu nie był pot­rzeb­ny, niech jedzą do syta. 

myśl • 12 stycznia 2011, 21:10

Codzien­nie poz­wa­lam oszu­kiwać zmysły. Ot­wieram oczy, uszy, ser­ce z nadzieją, że... pus­tka jest naj­większym kłamstwem. 

myśl • 11 stycznia 2011, 12:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem