Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., strona 5

91 tekstów – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

"Jej cho­mik wol­no chodzi" - U.
***o myśle­niu - inaczej*** 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 września 2014, 10:19

"- Tak jak Nam nie można po­wie­dzieć, że jes­teśmy słabi w łóżku, tak Wam nie można po­wie­dzieć, że jes­teście gru­be i brzyd­kie" - On
- To ra­zem będziemy żyli w nieświado­mości - Ona"
~ D. i M. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 czerwca 2014, 16:32

24.06.

I weź wytłumacz sześciolat­ce, że to nie są ociep­la­ne bu­ty i fron­tsi­de to coś więcej niż an­giel­sko brzmiące slowo.
Kiedy pra­ca i czas wol­ny zazębiają się z sobą, trze­ba łapać ty­le srok za [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 27 maja 2014, 00:43

spotted story

Od­po­wiedź na Two­je py­tanie - proszę bar­dzo. Nie wiem ja­kiej od­po­wie­dzi się spodziewałeś, ale każdy wyróżnia się z tłumu... Mo­jej ma­nii pi­sania li­terek w tłumie nie wi­dać, ale pot­ra­fię ich użyć do [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 17 maja 2014, 23:40

Nie jes­tem piękna, jes­tem słodziut­ka... gdy trzy­mam w rękach cze­koladę...kil­ka ki­log­ramów cukru? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 maja 2014, 10:54

"Ba­by" scha­miały. Ja­kaś era "praw­dzi­wych ko­biet i mężczyzn" prze­minęła.
Częściej mam ochotę po­wie­dzieć, że niezła du­pa idzie, niż in­te­resujący mężczyz­na.
New age jak się nie patrzy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 kwietnia 2014, 21:19

POLECAM

Ro­bię rek­lamę. O tych "dob­rych" po­win­no być głośno, więc wiecie co z tym zro­bić... Zachwy­canie się, dziele­nie tym "da­lej" w pełni zrozumiałe.
~ Kiero­wane do osób chcących poczy­tać coś z sen­sem i sma­kiem. Oso­biście po­pieram każdą kończyną, szko­da żyć w niewiedzy.
http://paniciemnosci.blogspot.com 

opowiadanie • 26 marca 2014, 19:22

20.03.

Co się ze mną dzieje? Po­wiedz mi...
Odtwórz  

dziennik • 20 marca 2014, 11:16

Włosy cze­sane wiat­rem, ty­le mi po­zos­tało z oz­nak marzy­ciel­skiej pos­ta­wy wo­bec świata. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 marca 2014, 19:47

15.03.

Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać?
Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś.
Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki.
Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy.
Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno.
Nie chcę.
Nic. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 marca 2014, 22:34

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]