Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., strona 4

91 tekstów – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

27.02.

Cały tydzień za­walo­ny ro­botą, naj­gor­sze jest chy­ba to, że jeszcze zos­tały dwa dni.
Pew­nie dla­tego cier­pli­wość skończyła się już we wtorek.
Żałos­ny ok­res, kiedy wios­na nie pot­ra­fi się prze­bić, a zi­ma jak os­tatni dziad [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 27 lutego 2015, 22:02

Łukasz Or­bi­tow­ski - Tracę ciepło
- Och, nie - oj­ciec się uśmie­chnął. - Po­myślałem so­bie dzi­siaj, że życie to nieus­tanna stra­ta ciepła. No­woro­dek ma tem­pe­raturę ciut, ciut wyższą od nor­malne­go człowieka. Sta­ruszek ma [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 15 lutego 2015, 23:22

Szar­man­cki mężczyz­na - mój ulu­biony ga­tunek "pod ochroną". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lutego 2015, 23:34

18.01. z dziennika chwilowej bezsilności

Są ta­kie chwi­le, że pęka w To­bie każda komórka, pat­rze­nie na naj­bliższych spra­wia Ci ból, gdy dochodzisz do wnios­ku, że nie znaczysz tak wiele jak so­bie wyob­rażałeś. Co z te­go, że śnieg [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 7 lutego 2015, 01:17

06.02.

Ko­lej­ny dzień z życia stu­den­ta. Budzik na 5.00 "bo trze­ba się uczyć, bo ses­ja"... szyb­ki ruch ręką i spokój.
Ech życie, trze­ba wsta­wać, a trzy teore­tyczne godzi­ny nauki już nie powrócą... może [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 6 lutego 2015, 18:39

Mod­litwa NIE

nie płacz
nie proś
nie przepraszaj
nie piep­rz głupot

Amen 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 stycznia 2015, 21:41

wysypisko z dnia 08.12

Tydzień z głowy (322) Orbitowski


Os­tatni aka­pit - ta­ki praw­dzi­wy do bólu. Ma­sochis­tyczne­go bólu.

Cza­sami zas­ta­nawiam się, czy war­to wal­czyć z naszą na­turą. Puścić to wszys­tko je­ziorem, niech płynie.

Prze­raża mnie ta myśl, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 8 grudnia 2014, 20:37

kiedy żarty przeradzają się w niezdrową fascynację

Czu­jesz się ter­ro­rystą dam­skich serc? - po­wie­działa M. do R., pat­rząc na niego wy­zywająco. Śmiech, jak hu­ragan, prze­toczył się przez salę. Po­pat­rzył na nią enig­ma­tycznie, nie zdo­był się na od­po­wiedź. Je­go nieporadność [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 listopada 2014, 20:30

27.09.

* * * Młodzieńczy Alzheimer * * *
Mam mętlik. Zap­rzecza­nie włas­nym słowom, nic trud­ne­go, praw­do­podob­nie już ich nie pamiętam.

"... Wiele świet­nych po­legło, po­zos­ta­je mieć tyl­ko nadzieję, że życiowa małpa śmie­szka odda [...] — czytaj całość

dziennik • 27 września 2014, 18:21

15-19.09.

Co wy­niosłam z prób do spek­takli?

- Nie pot­ra­fisz się zdzi­wić, bo jes­teś piep­rzo­nym psycho­lem... - ...w su­mie racja.
- Masz nieod­gadniony wy­raz twarzy, na niej nic się nie dzieje... - ...może i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 19 września 2014, 21:49

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]