Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., strona 3

91 tekstów – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

Na­zywa­nie szcze­rości wul­garnością...hmmm...mów mi brzyd­ko ;) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 lutego 2017, 23:33

Jes­tem miła - milczę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 stycznia 2017, 00:38

Czy to jed­na z myśli ko­biety wyz­wo­lonej i ciągu lo­gicznej całości, że ku­pienie dwóch ba­terii AAA nie wiąże się z si­niaka­mi na udach, go­towa­niem mu ko­lac­ji i ogólnym zas­po­koje­niu je­go pot­rzeb w za­mian za obec­ność i przy­tule­nie.
Lo­gika - jak bar­dzo de­mas­ku­je brak uczuć;
Ko­lej­na ze spo­sobów zabijania. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lipca 2016, 12:34

Nic tak bar­dzo nie uczy nas sa­modziel­ności jak nies­pełnione obiet­ni­ce innych. 

myśl dnia z 24 czerwca 2016 roku
zebrała 19 fiszek • 23 czerwca 2016, 13:33

Mo­je małe, czar­ne ser­duszko umiera. Ze ślepą wiarą, złudną nadzieją i nies­pełnioną miłością.
Ti­tanic jak i cała reszta. Wszys­tko ma swo­je miej­sce i czas. 

myśl • 9 maja 2016, 23:18

Boże co muszę zro­bić, aby ut­rzy­mać go przy życiu? Sko­ro On gaśnie każde­go dnia.
To na­wet nie jest już smut­ne.

Życie i Śmierć - dwie sios­try su­ki, nie wiesz która gorsza. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 października 2015, 13:24

Kolekcjonerka gwoździ

Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich "nie lu­bić", ale to nie spra­wi, że przes­taną istnieć.
Skru­puły - mój pier­wszy gwóźdź. Wiem, że się ich nie pozbędę i suk­ce­syw­nie będą brały udział w moim zabijaniu.
Na ra­zie mam je­den. Wiem, że nie ucieknę. Będą następne.

Ile jest pot­rzeb­nych gwoździ do mo­jej śmierci?

Ko­lej­ne z py­tań na końcu drogi. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2015, 14:24

Dziew­czy­no, na­wet nie próbuj. Z mężczyz­ny nie będziesz miała "koleżanki". 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 marca 2015, 17:20

10.03.

"Pier­wszy dzień wios­ny", ludzie wa­riują, la­tają z gołymi odwłoka­mi i kos­tka­mi. Ciężko stwer­dzić czy to przyczy­na pier­wsze­go słońca, czy ta­ki "oka­zyj­ny pre­zent". In­wazja ap­tek za dni parę.
Ko­lej­ny raz się prze­konuję, że kobieta [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 marca 2015, 23:56

Przyz­wycza­jenie - mo­ment w którym zda­jesz so­bie sprawę, że go­tujesz na sześciooso­bową rodzinę, cho­ciaż ich już daw­no przy to­bie nie ma.
Przyz­wycza­jenie - kiedy twój wzrok szu­ka miej­sc, o których daw­no nikt nie pamięta.
Przyz­wycza­jenie - pat­rzysz tej oso­bie w oczy i za­miast emoc­ji, widzisz w nich tyl­ko pustkę.
Ob­cy dom, ob­ce miej­sca, ob­cy ludzie, a przyz­wycza­jenia ciągle ta­kie same. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 marca 2015, 21:00

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]