Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., strona 2

91 tekstów – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

66 i moje 36,6

Hmm...co za dzień, kto­kol­wiek widział kto­kol­wiek wie... Gdzie jest mo­ja bes­tia? Wstałam bez niej. Bez emoc­ji, bez ag­resji, bez uczuć. Znów "nie żyję"? A może... wyu­czo­ny psycho­patyzm uli­tował się ko­lej­ny raz przed [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 czerwca 2017, 20:35

CU­Dow­nej majówki
;)


Odtwórz  

myśl • 1 maja 2017, 12:23

Jeszcze trzydzieści lat i od cza­rodziej­ki przeis­toczę się w czarownicę.
Cza­ry-Ma­ry, prze­powied­nia wróżbi­ty Marka. 

myśl • 10 kwietnia 2017, 01:47

Zbieram rzu­cane we mnie ka­mienie...by po­tem po­wie­dzieć "Czy było war­to po­rywać się na królową po­zorów?" Cały ar­se­nał jest po mo­jej stro­nie, a woj­na do­piero się zacznie. Czas ob­serwac­ji niebez­pie­cznie się kończy.
Ale spo­koj­nie, dziś będę grzeczna. 

myśl • 6 kwietnia 2017, 13:34

Ta­kie dziw­ne uczu­cie, kiedy to co mówisz jest prawdą i jed­nocześnie kłam­stwem. Jak­by ta "ub­ra­na his­to­ria" ma za ciężką zbroję ar­gu­mentów - są tyl­ko te os­ta­teczne. I..."a co po­myślą in­ni?" jest pyłem niewar­tym uwa­gi. Bru­tal­ność zastępu­je pop­rawność...bo się nudzę.
Choroba.
Nu­da.
Słodko 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 marca 2017, 06:30

Myśl kreowa­na pracą
Gdy­bym chciała się pier****lić od ra­zu bym uderzała w zos­ta­niu pros­ty­tutką, a nie sekretarką.
Ana­logicznie...by­cie jedną z pa­kietów 3w1, 10w1...tęsknię za spec­ja­lizac­ja­mi za­wodo­wymi, które is­tnieją tyl­ko na papierze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 marca 2017, 00:44

Znowu Ty

Niena­widze Cię za to, ze Ciebie kocham.
Za to, ze so­bie mil­czysz, cho­ciaż zdażysz za­mil­knać na zaw­sze dla mnie.
Za to, ze mnie po pros­tu zos­ta­wileś jak­by zam­knięcie oczu i ust na mnie roz­wiazało wszystko.
Mogę so­bie krzyczeć jak to mam wy­jeb**e, ze mnie nic nie rusza...tyl­ko no­cy nie oszukam.
To ja umieram każdej no­cy. Niena­widzę Ciebie kochać.
Bo stałam sie dla Ciebie po­wiet­rzem, tak bar­dzo obojętna.
Kocha­ny mój.
Niena­widzę Ciebie kochać. 

list
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2017, 04:40

Nie lu­bię wsta­wiać cze­gokol­wiek, ko­gokol­wiek w ka­tego­ryzację, ale nie wiem jak umiej­sco­wić ludzi, którzy, "nie kocha­li się" z miłos­ci, tyl­ko z ja­kiegoś cienia sym­pa­tii...bo to czy­ni ludzi ta­kimi niepełny­mi, jak puzzle....bra­kuje mi kil­ku ele­mentów....ludzie to ta­kie niekom­plet­ne układanki? 

myśl • 22 lutego 2017, 04:05

Szczęśli­wa bes­tia, szczęśli­we ego
- krok pier­wszy: obudzić się o godzi­nie roz­poczęcia pracy
- krok dru­gi: myśl o tym, że w nor­malnych oko­licznościach szef by cię roz­szar­pał, przerzuł, wygonił
- krok trze­ci: uśmie­chaj się do sze­fa caaaały dzień, śmie­szkuj ze wszys­tkiego jak cho­ry świr i z te­go en­tuzjaz­mu sa­ma się nie sprzedaj
Ko­niec :) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 lutego 2017, 17:23

Luty

IZ­SZ, IZ, połama­ne kwiaty, jus­tIZ, Ba­nit­ka, (She)Blos­te­rio, Blos­te­rine, Psycho­pat­ka, Sick Girl, Sick IZ, Nieciep­li­wa, Nie, Sweet IZ, Słod­ka IZ­SZ.... Ile Znaj­dziesz Iro­nii, Ile Znaj­dziesz Praw­dy, Ile Znaj­dziesz Sar­kazmu, Ile jeszcze będzie imion? 

dziennik • 4 lutego 2017, 00:43

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]