Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., myśli

45 tekstów (myśli) – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

Z kim wal­czysz i o co?
Ze sobą? O siebie?
Kim jestem?

Uwiel­biam wychodzić z cienia.
Tsss
Królo­wie Wszys­tkości hah 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 sierpnia 2017, 00:56

Nie, nie nazwę te­go miłością pla­toniczną. Pochłonąłeś moją psychikę, tak jak rak Twój mózg. Zab­rałeś mi ser­ce, a raczej owładnąłeś mną, gdy zam­knęłam oczy wsłuchując się w Twój od­dech.
W mo­men­cie poz­na­nia byłam pus­ta. Bez Two­jej obec­ności czu­je czym jest pustka.
Za­biłam Ciebie w mo­jej głowie.
Nie była nam da­na fi­zyczność, a mam w so­bie Two­jego truchło.
Tak, miłość psychiczna jest spo­sobem zabijania. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 sierpnia 2017, 21:45

CU­Dow­nej majówki
;)


Odtwórz  

myśl • 1 maja 2017, 12:23

Jeszcze trzydzieści lat i od cza­rodziej­ki przeis­toczę się w czarownicę.
Cza­ry-Ma­ry, prze­powied­nia wróżbi­ty Marka. 

myśl • 10 kwietnia 2017, 01:47

Zbieram rzu­cane we mnie ka­mienie...by po­tem po­wie­dzieć "Czy było war­to po­rywać się na królową po­zorów?" Cały ar­se­nał jest po mo­jej stro­nie, a woj­na do­piero się zacznie. Czas ob­serwac­ji niebez­pie­cznie się kończy.
Ale spo­koj­nie, dziś będę grzeczna. 

myśl • 6 kwietnia 2017, 13:34

Ta­kie dziw­ne uczu­cie, kiedy to co mówisz jest prawdą i jed­nocześnie kłam­stwem. Jak­by ta "ub­ra­na his­to­ria" ma za ciężką zbroję ar­gu­mentów - są tyl­ko te os­ta­teczne. I..."a co po­myślą in­ni?" jest pyłem niewar­tym uwa­gi. Bru­tal­ność zastępu­je pop­rawność...bo się nudzę.
Choroba.
Nu­da.
Słodko 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 marca 2017, 06:30

Myśl kreowa­na pracą
Gdy­bym chciała się pier****lić od ra­zu bym uderzała w zos­ta­niu pros­ty­tutką, a nie sekretarką.
Ana­logicznie...by­cie jedną z pa­kietów 3w1, 10w1...tęsknię za spec­ja­lizac­ja­mi za­wodo­wymi, które is­tnieją tyl­ko na papierze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 marca 2017, 00:44

Nie lu­bię wsta­wiać cze­gokol­wiek, ko­gokol­wiek w ka­tego­ryzację, ale nie wiem jak umiej­sco­wić ludzi, którzy, "nie kocha­li się" z miłos­ci, tyl­ko z ja­kiegoś cienia sym­pa­tii...bo to czy­ni ludzi ta­kimi niepełny­mi, jak puzzle....bra­kuje mi kil­ku ele­mentów....ludzie to ta­kie niekom­plet­ne układanki? 

myśl • 22 lutego 2017, 04:05

Szczęśli­wa bes­tia, szczęśli­we ego
- krok pier­wszy: obudzić się o godzi­nie roz­poczęcia pracy
- krok dru­gi: myśl o tym, że w nor­malnych oko­licznościach szef by cię roz­szar­pał, przerzuł, wygonił
- krok trze­ci: uśmie­chaj się do sze­fa caaaały dzień, śmie­szkuj ze wszys­tkiego jak cho­ry świr i z te­go en­tuzjaz­mu sa­ma się nie sprzedaj
Ko­niec :) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 lutego 2017, 17:23

Na­zywa­nie szcze­rości wul­garnością...hmmm...mów mi brzyd­ko ;) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 lutego 2017, 23:33

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]