Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., dzienniki

27 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

Nienawidzę

Niena­widzę kłamstwa.
Głównie te­go jednego.
"Jes­tem dla Ciebie".

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

Niena­widzę jak ktoś ot­wiera her­me­tycznie zam­kniętą mnie, wcis­ka wy­powie­dziane słowa. Dusząc kłamstwami.

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

Niena­widzę pow­sta­wania.
Każdy następny upa­dek jest gorszy.
Spięte mięśnie przy­goto­wanie do upad­ku zawsze.

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

PADŁAŚ POWSTAŃ
NIE OCE­NIAJ LUDZI PO WYGLĄDZIE

Ko­bieta, która niena­widzi mężczyzn

Pod tym się podpisuje.
Upa­dając ko­lej­ny raz. 

dziennik • 6 listopada 2017, 00:52

23.08

- Kocha­na, błyszczysz się.
- Nie, ja płonę.

Ciche roz­mo­wy z sobą to już nic, os­tatnio już na­wet wy­tykam so­bie brak rac­ji. Yin i Yang. Co się dzieje... 

dziennik • 23 sierpnia 2017, 19:09

18.07

Cza­sami wpa­dam w ni­cość. Śred­nio dwadzieścia siedem dni w miesiącu. Każda noc to ta­ka nicość.
Cza­sami żałuję, że stworzyłam siebie w ta­ki sposób, ale nie widzę lep­sze­go spo­sobu... Nieświado­mość da­wałaby szczęście. Zas­ta­nawiam się [...] — czytaj całość

dziennik • 18 lipca 2017, 16:23

5.07 noc tych samych myśli innej nocy

Prze­licznik strat i zysków, ilości za­bić i zmar­twychwstań. Czuję się jak wąż, czuję się jak kot. Zas­ta­nawiam się ko­lejną "inną" noc z rzędu, ile jeszcze zos­tało mi skór do ściągnięcia swoich emocji [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 lipca 2017, 23:35

66 i moje 36,6

Hmm...co za dzień, kto­kol­wiek widział kto­kol­wiek wie... Gdzie jest mo­ja bes­tia? Wstałam bez niej. Bez emoc­ji, bez ag­resji, bez uczuć. Znów "nie żyję"? A może... wyu­czo­ny psycho­patyzm uli­tował się ko­lej­ny raz przed [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 6 czerwca 2017, 20:35

Luty

IZ­SZ, IZ, połama­ne kwiaty, jus­tIZ, Ba­nit­ka, (She)Blos­te­rio, Blos­te­rine, Psycho­pat­ka, Sick Girl, Sick IZ, Nieciep­li­wa, Nie, Sweet IZ, Słod­ka IZ­SZ.... Ile Znaj­dziesz Iro­nii, Ile Znaj­dziesz Praw­dy, Ile Znaj­dziesz Sar­kazmu, Ile jeszcze będzie imion? 

dziennik • 4 lutego 2017, 00:43

Kolekcjonerka gwoździ

Gwoździe do trum­ny. Spełniają wiado­me fun­kcje. Nikt nie po­wie, że są zbędne. Można ich "nie lu­bić", ale to nie spra­wi, że przes­taną istnieć.
Skru­puły - mój pier­wszy gwóźdź. Wiem, że się ich nie pozbędę i suk­ce­syw­nie będą brały udział w moim zabijaniu.
Na ra­zie mam je­den. Wiem, że nie ucieknę. Będą następne.

Ile jest pot­rzeb­nych gwoździ do mo­jej śmierci?

Ko­lej­ne z py­tań na końcu drogi. 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2015, 14:24

10.03.

"Pier­wszy dzień wios­ny", ludzie wa­riują, la­tają z gołymi odwłoka­mi i kos­tka­mi. Ciężko stwer­dzić czy to przyczy­na pier­wsze­go słońca, czy ta­ki "oka­zyj­ny pre­zent". In­wazja ap­tek za dni parę.
Ko­lej­ny raz się prze­konuję, że kobieta [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 marca 2015, 23:56

27.02.

Cały tydzień za­walo­ny ro­botą, naj­gor­sze jest chy­ba to, że jeszcze zos­tały dwa dni.
Pew­nie dla­tego cier­pli­wość skończyła się już we wtorek.
Żałos­ny ok­res, kiedy wios­na nie pot­ra­fi się prze­bić, a zi­ma jak os­tatni dziad [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 27 lutego 2015, 22:02

18.01. z dziennika chwilowej bezsilności

Są ta­kie chwi­le, że pęka w To­bie każda komórka, pat­rze­nie na naj­bliższych spra­wia Ci ból, gdy dochodzisz do wnios­ku, że nie znaczysz tak wiele jak so­bie wyob­rażałeś. Co z te­go, że śnieg [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 7 lutego 2015, 01:17

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]