Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., anegdoty

7 tekstów (aneg­do­ty) – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

Fem­me fatale

Nie, nie po­wiem Ci, że mnie pociągasz.
Nie, nie po­wiem Ci, że widzę w To­bie mężczyznę.
Nie, nie po­wiem Ci, że Twój sposób myśle­nia pochłania sen z po­wiek moich... nocy.
Nie, nie po­wiem Ci, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 3 fiszki • 27 czerwca 2017, 19:08

Da­lej go nie wyr­wałaś? - Za­pytała Wave
Nie mogę być psycho­patą i się narzu­cać - prawda?
Żad­ne mięso nie jest war­te bym za nim ga­niała, na­wet jeśli mam na nie piekielną ochotę. To on ma polować.

dam­sko-męskie ocza­mi (mózgiem) IZZZZ 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2017, 23:03

Łukasz Or­bi­tow­ski - Tracę ciepło
- Och, nie - oj­ciec się uśmie­chnął. - Po­myślałem so­bie dzi­siaj, że życie to nieus­tanna stra­ta ciepła. No­woro­dek ma tem­pe­raturę ciut, ciut wyższą od nor­malne­go człowieka. Sta­ruszek ma [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 15 lutego 2015, 23:22

Po oglądnięciu Go po raz ko­lej­ny, brat za­pytał się mnie, dlacze­go dziew­czy­ny szu­kają Su­per­ma­na, a nie widzą Clar­ka Ken­ta... Nie od­po­wie­działam mu, bo...
Clar­ka Ken­ta też nie znalazłam. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 12 lutego 2014, 12:28

"By­liśmy tu, gdy wszys­cy poszli spać, by­liśmy gdy spa­li i trwa­my na­dal, gdy wstają.
Nie sądziłem, że tak można, ty­le cza­su, w no­cy i jeszcze chcieć więcej" - A.

Piękne słowa zos­tają tyl­ko piękny­mi słowa­mi, a słowa wir­tual­ne są mniej znaczące od tych wy­powie­dzianych w twarz. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 7 marca 2013, 23:20

Za­biłam muchę - oso­ba, która muchy by nie skrzyw­dziła.
Ludzie to ta­kie kłamczuchy. 

anegdota
zebrała 10 fiszek • 31 stycznia 2013, 00:41

Białys­tok! Bez ki­tu, kocham was dre­sy, ale ten pat­riotyzm w waszym wy­kona­niu jest zwykłym fa­natyz­mem. Nau­czcie się pojęć, który­mi rzu­cacie. Od kiedy gla­ny z po­marańczo­wymi sznurówka­mi świad­czą o poglądach le­wico­wych i by­ciu pun­kiem...na naukę i re­soc­ja­lizację już za późno. Roc­ko­wa - nie le­wico­wa. Pat­riotyzm - nie fanatyzm. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 13 września 2012, 16:51

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]