Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., teksty z sierpnia 2012 roku

8 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

Życie jak ja­kaś pos­tać - da­je o so­bie znać w naj­mniej spodziewa­nym mo­men­cie. Wyw­ra­ca naszą poukładaną/roz­wa­loną egzys­ten­cję do góry no­gami. Jed­ni os­karżają tak zwa­ny "los"/szczęście/nie­szczęście. dzięki te­mu możemy coś nap­ra­wić... al­bo i [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 sierpnia 2012, 01:58

Dy­lemat - poz­nać ko­goś ze wszys­tkich stron, mieć pełny ob­raz, czy za­pamiętać ko­goś z jed­ne­go spot­ka­nia/pod­jecha­nia sto­pem?
- dziękuję za te 10 mi­nut , które spra­wiły, że nie pot­ra­fię od­po­wie­dzieć na to pytanie
... z se­rii: jak to życie dos­tar­cza nam nies­podzianek na każdym kro­ku, w chwi­li gdy w coś zwątpimy... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 sierpnia 2012, 01:47

Na py­tania nie ma od­po­wie­dzi; nie można zro­zumieć świata, mnie, te­go że zwierzę pot­ra­fi kochać bar­dziej człowieka, niż ludzie siebie nawzajem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 sierpnia 2012, 15:29

Nie po­siadam li­mitu słów, stwierdzeń...
Tyl­ko w ta­ki sposób można wy­razić to, co się czu­je, nie ujaw­niając swe­go wy­razu twarzy, wyglądu
te­go, że na ta­kie mądrości życiowe zbiera się zaw­sze gru­bo po północy. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 sierpnia 2012, 20:01

Pisze­my dużo, z prze­kona­niem, że wiele osób po drodze za­waha się, odłoży te *bo to za dużo zacho­du*; niektórym skom­pli­kowa­na oso­bowość wy­daje się za trud­na do ogar­nięcia...i to praw­da. Ty­le, że niektórzy wal­czą, do cza­su, ale walczą... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 sierpnia 2012, 14:52

Dlacze­go? Dlacze­go oso­by spo­tyka­ne prze nas je­den/dwa ra­zy, wy­dają nam się nam bar­dziej bliższe, niż te, który­mi otacza­my się na co dzień? Dlacze­go "te" oso­by są nam po­kazy­wane przez mo­ment i od­biera­ne bez­powrot­nie... Leo Why? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 sierpnia 2012, 18:49

Często aby coś zrozumieć trzeba spoglądać na to wiele razy

Ludzie niez­ro­zumiani, przez to sa­mot­ni... często by­li wiel­ki­mi - artyści?
Bo któż, py­tam się, zro­zumie ar­tystę?
Nikt, a cze­mu oso­ba o ta­kim sa­mym us­po­sobieniu nie zro­zumie oso­by so­bie podobnej?
Bo każdy zaw­sze będzie pewien, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2012, 02:34

Nie liczy­my na niemożli­we, żyje­my da­lej w tym co niektórzy na­zywają spełnionym życiem, dążeniem do niego, bo nam nie zos­tało nic prócz tego. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 sierpnia 2012, 11:43

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]