Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., teksty z marca 2013 roku

4 teksty z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

Co in­ne­go być ge­jem, a co in­ne­go ro­bić z siebie pe­dała... Widząc ta­kie ob­ra­zy na uli­cach zas­ta­nawiam się, kto na Bo­ga wma­wiał, że "to jest ta­kie mod­ne, czy tam ład­ne - nie przys­tojne"... Brak przy­muso­wej Służby Woj­sko­wej... miał być prze­cież ta­kim dob­rym planem... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 marca 2013, 00:18

coś o mnie, coś o Tobie

mor­derca te­lefonów, psycho­pat­ka, ... blondynka
jes­tem osobą, którą chcesz poz­nać, ale jes­teś zbyt słaby, aby przełamać wszel­kie ba­riery, który­mi się otaczam
mam spo­ro do po­wie­dze­nia, ale nie da się te­go ogarnąć w porówna­niu z tym co mogę napisać
wszechstron­na, uza­leżniona od pas­ji, ludzi, Twe­go głosu, zielo­nej herbaty
jes­tem krzyczącą roz­paczą, ro­biącą po­kaz swej wyima­gino­wanej dep­resji, której i tak nie zauważysz...
tak opiszę słowo "ja"
A Ty? jak je opiszesz? 

list
zebrał 4 fiszki • 8 marca 2013, 12:29

"By­liśmy tu, gdy wszys­cy poszli spać, by­liśmy gdy spa­li i trwa­my na­dal, gdy wstają.
Nie sądziłem, że tak można, ty­le cza­su, w no­cy i jeszcze chcieć więcej" - A.

Piękne słowa zos­tają tyl­ko piękny­mi słowa­mi, a słowa wir­tual­ne są mniej znaczące od tych wy­powie­dzianych w twarz. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 7 marca 2013, 23:20

Za­kochałam się!
Miłością naj­czys­tszą, wie­czną, nies­kończoną, aż do mej śmier­ci platoniczną... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 marca 2013, 09:59

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]