Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., teksty z kwietnia 2013 roku

3 teksty z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

Kiedyś wątpiłam w wątpienie.
Te­raz, już tyl­ko wątpię, bar­dziej i bardziej.
Z każdą chwilą, z każdą godziną, z każdą mi­nutą, z każdą sekundą.
Cza­sami nie war­to szu­kać człowieka w człowieku, nie war­to uda­wać, że szma­ta będzie jedwabiem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 kwietnia 2013, 15:59

Człowiek sta­je przed wy­borem podjęcia trudu...
tru­du związa­nego z poz­na­niem in­nej oso­by - ale niepowierzchownie...
Tyl­ko jak możemy to zro­bić nie znając siebie? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 kwietnia 2013, 22:41

Kartka

„ Dlacze­go te­go nie do­ceniacie? Te­go co ma­cie... Opo­wiada­cie mi swo­je piękne his­to­rie z życia, wte­dy ra­dość z Waszych twarzy nie zni­ka. Później opo­wiada­cie, ja­cy to jes­teście smut­ni, pok­rzyw­dze­ni. Szu­kacie dziury w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 1 kwietnia 2013, 15:04

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]