Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania., teksty z grudnia 2013 roku

4 teksty z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Ile.Znasz.Spo­sobow.Za­bija­nia..

"...tak to jest, kiedy w życiu przej­mu­jesz się zab­ra­niem stac­ji ra­diowej.... z jed­nej stro­ny to się cieszę, że przej­muję się ta­kimi rzecza­mi - wi­docznie jes­tem na ty­le sza­lona, że nie przej­muję się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 grudnia 2013, 01:10

po­dob­nie jak ag­nostyk, który boi się, czy nie stra­ci, jeśli Bóg nap­rawdę is­tnieje, zas­ta­nawiam się... czy na pew­no coś stracę, jeśli nie będę ba­wiła się w szu­kanie miłości... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 grudnia 2013, 22:48

11.12.13

Pra­wie mały płacz i zgrzy­tanie zębów... kiedy długo wycze­kiwa­ne bu­ty będą dostępne do­piero po świętach - iście ko­biece.
Lu­bię przej­mo­wać się pier­dołami, jeszcze do końca grud­nia w wyśliz­ga­nych gla­nach, może nie zabiję [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 11 grudnia 2013, 22:19

co jest

Frus­trac­ja, czy jak?
Co jest? Czwar­tek, tak wiem...
Pot­rze­buję ur­lo­pu od życia. Pier­wszy real­ny śnieg za ok­nem był - nie ma to jak pięciomi­nuto­wa ra­dość. Ni­by Flo­ren­ce dziś mi roz­brzmiewała w słuchaw­kach na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 5 grudnia 2013, 03:20

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Jest więcej niewiadomych od wiadomych... życie uczy nas tego, że nic nie jest pewne, nic nie jest wieczne. Nie jestem wieczna, nie jestem pewna, że będę tak długo jak chcę.

Zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania.

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]